Privacybeleid HSFN

Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) respecteert de privacy van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HSFN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben een privacybeleid opgesteld met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Het HSFN Privacybeleid houdt in ieder geval in dat het bestuur van HSFN: 

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze is voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens geborgd is; 

 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien u na het doornemen van het HSFN Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens: 

Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN)

06-83 30 87 27

De huidige op de website beschikbare versie van het Privacybeleid is de enige versie die van toepassing is op alle persoonsgegevens die u schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of door middel van contact via de e-mail of andere mediakanalen, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ‘Hindoe Studenten Forum Nederland’ verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Met het voortzetten van uw lidmaatschap van HSFN accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.hsfn.nl 

 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “het bestuur van HSFN”):
  Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN), statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer: 27254020.
   

Artikel 2 – Definities

 1. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

 2. Onder ‘verwerking’ wordt verstaan: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 3. Onder ‘cookie’ wordt verstaan: een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van de computer van de bezoeker. Een cookie bevat gegevens zodat de bezoeker bij elk bezoek aan de website kan worden herkend.

Artikel 3 – Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door het bestuur van HSFN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 1. Uitvoering overeenkomst: om (waar van toepassing) met een gereduceerd tarief te kunnen deelnemen aan activiteiten van HSFN en te profiteren van ledenkortingen;

 2. Toestemming betrokkene: het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of andere informatie omtrent HSFN;

 3. Verplichting vanuit onderwijsinstellingen: het bekomen van erkenning op verschillende onderwijsinstellingen; 

 4. Promotiedoeleinden: het promoten van HSFN op onze mediakanalen. Dit zal alleen betrekking hebben op het beeldmateriaal dat wij verkrijgen tijdens activiteiten van HSFN.  

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken: 

 1. Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, voorletters, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail

 2. Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum 

 3. Studiegegevens: onderwijsniveau, onderwijsinstelling, studie en begindatum/einddatum studie 

 4. Betaalgegevens: rekeningnummer 

 5. Overige gegevens: interesse in een bestuursfunctie of vrijwilligersfunctie bij HSFN

 6. Beeldmateriaal: foto’s en films gemaakt op de activiteiten van de vereniging  

Het bestuur van HSFN gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor zij de gegevens heeft verkregen. 

Artikel 4 – Persoonsgegevens van alumni

HSFN verwerkt de persoonsgegevens van oud-leden ten behoeve van:

 1. het stimuleren en coördineren van de activiteiten voor oud-leden (HSFN heeft een HSFN Alumni Netwerk); 

 2. het onderhouden van contacten met HSFN; 

 3. het ondersteunen van HSFN; 

 4. het bevorderen van de contacten tussen de oud-leden onderling, tussen de oud-leden en de leden van HSFN, alsook tussen haar leden onderling;   

Artikel 5 – Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Wij maken gebruik voor een derde partij om: 

 1. Erkenning aan te vragen bij verschillende onderwijsinstellingen;  

 2. Promotiedoeleinden te bewerkstelligen. Dit zal alleen betrekking hebben op het beeldmateriaal dat wij verkrijgen; 

 3. Het in contact brengen van leden aan bedrijven (bijvoorbeeld voor een Inhousedag) mits u hier toestemming voor gegeven heeft.  

Verder zal het bestuur van HSFN nooit persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de autoriteiten in het kader van een onderzoek, persoonsgegevens bij HSFN opvragen na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek. In een dergelijk geval dient het bestuur van HSFN medewerking te verlenen en is het bestuur van HSFN verplicht deze gegevens af te geven.  

Artikel 6 – Bewaartermijn 

Het bestuur van HSFN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Uw persoonsgegevens worden gedurende uw gehele lidmaatschap bij HSFN bewaard. Bij het einde van uw lidmaatschap wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en vragen wij uw toestemming om uw gegevens te bewaren als alumni van HSFN. Indien wij geen toestemming krijgen en u uw lidmaatschap niet verlengt, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwijderen.  

Artikel 7 – Cookies 

De website maakt gebruik van standaard cookies om HSFN te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt opgeslagen op de beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Artikel 8 – Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die het bestuur van HSFN van u ontvangen heeft. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door het bestuur van HSFN, via bovenstaande contactgegevens.

Artikel 9 – Plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Naast uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens heeft u als lid ook enkele plichten omtrent de persoonsgegevens van leden van HSFN: 

 1. U bent verplicht om uw gegevens naar waarheid in te vullen; 

 2. U bent verplicht om gegevens van andere leden geheim te houden mocht u een bestuursfunctie bekleden binnen HSFN die omgaat met persoonsgegevens;

 3. U heeft geen toestemming om informatie van de vereniging zoals de statuten, reglementen, notulen, het ledenbestand etc. door te spelen naar andere personen, bedrijven of organisaties.  

Artikel 10 – Nieuwsbrieven

U zal nieuwsbrieven ontvangen van HSFN over activiteiten, diensten en andere informatie over het lidmaatschap van HSFN. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar het bestuur van HSFN via bovenstaande contactgegevens.  

Artikel 11 – Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het bestuur van HSFN via bovenstaande contactgegevens.  

Artikel 12 – Wijzigingen 

Het HSFN Privacybeleid kan worden gewijzigd om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid worden opgenomen. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen.